Vyhledávání

Rychlý kontakt

RYCHLÝ KONTAKT

Dětský diagnostický ústav,
základní škola a školní jídelna
U Michelského lesa 222, Praha 4

Úvodní strana
Dětský diagnostický ústav

 

     Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna Praha 4, U Michelského lesa 222 je školské zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Plní diagnostické a výchovně vzdělávací úkoly v oblasti závad a poruch chování. Jeho činnost se řídí zejména zákonem č.561/2004 Sb.,dále zákonem č. 109/2002 Sb. a prováděcí vyhláškou č.438/2006 Sb.. Jsme koedukované zařízení pro děti plnící povinnou školní docházku, které jsou organizovány ve čtyřech výchovných skupinách a čtyřech vyučovacích třídách. 

      Odborný tým tvoří především vysokoškolsky vzdělaní speciální pedagogové na pozicích  učitelů a vychovatelů a dále psychologů, etopedů a sociálních pracovnic. Od roku 1994 dosud jsme fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

      Zařízení přijímá především děti z Prahy a Středočeského kraje na základě rozhodnutí soudu.  Metodicky řídí dětské domovy a dětské domovy se školou v této spádové oblasti. Dětský diagnostický ústav je režimové zařízení s individuálním přístupem k dětem, které využívá komunitní formy práce. V každodenních činnostech naplňujeme Standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče.

 

Plníme tyto úkoly:

 

  • diagnostické, spočívající ve vyšetření úrovně dítěte formou pedagogických a psychologických činností,
  • vzdělávací, v jejichž rámci se zjišťuje úroveň dosažených znalostí a dovedností, stanovují a realizují se specifické vzdělávací potřeby v zájmu rozvoje osobnosti dítěte přiměřeně jeho věku, individuálním předpokladům a možnostem,
  • terapeutické, které prostřednictvím pedagogických a psychologických činností směřují k nápravě poruch v sociálních vztazích a v chování dítěte,
  • výchovné a sociální, vztahující se k osobnosti dítěte, k jeho rodinné situaci a nezbytné sociálně-právní ochraně; podle potřeby zprostředkovává zdravotní vyšetření dítěte,
  • organizační, související s umísťováním dětí do zařízení v územním obvodu vymezeném ministerstvem, popřípadě i mimo něj; spolupracuje s orgánem sociálně-právní ochrany při přípravě jeho návrhu na nařízení předběžného opatření, které bude vykonáváno v diagnostickém ústavu nebo na návrh diagnostického ústavu v jiném zařízení,
  • koordinační, směřující k prohloubení a sjednocení odborných postupů ostatních zařízení v rámci územního obvodu diagnostického ústavu, k ověřování jejich účelnosti a ke sjednocení součinnosti s orgány státní správy a dalšími osobami, zabývajícími se péčí o děti.